Đăng ký  |  Đăng nhập
Công ty Cổ phần Cơ điện Vật tư   -  Wednesday, April 1, 2020
 
Thông Báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tạ Minh Hòa
 
2019-03-22 09:54:40

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội , ngày 21 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG, NGƯỜI NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán
- Công ty Cổ phần Cơ điện Vật tư

 

 

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch

- Họ và tên cá nhân: Tạ Minh Hòa

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND: 011995797  , ngày cấp: 11/06/2010  , nơi cấp: Công An Hà Nội

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính: 76 ngõ 484- đường Hà Huy Tập, T/trấn Yên Viên, Gia Lâm

- Điện thoại: 0912852063  Fax: ……… Email: ……… Website: …………

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ : Phó Tổng Giám đốc Kiêm Thành Thành Viên Hội đồng Quản trị

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng):

- Họ và tên người nội bộ: Tạ Minh Hòa

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND: 011995797  , ngày cấp: 11/06/2010  , nơi cấp: Công An Hà Nội

- Địa chỉ thường trú: 76 ngõ 484- đường Hà Huy Tập, T/trấn Yên Viên, Gia Lâm

- Điện thoại liên hệ: 0912852063         Fax:                   Email:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ : Phó Tổng Giám đốc Kiêm Thành Thành Viên Hội đồng Quản trị

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ:

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): 6.330 cổ phần tương đương 0,29% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư

3. Mã chứng khoán giao dịch: CVC

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3: 058C017298  tại công ty chứng khoán: Công ty cổ phần chứng khoán FPT

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.330  cổ phần tương đương 0,29% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký bán: 4.000 cô phần

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:  2.330 cổ phần tương đương 0,105% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư

8. Mục đích thực hiện giao dịch:  Rút vốn đầu 

9. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận quan sàn UpCom

10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 28/03/2019  đến ngày 28/04/2019

CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
(đã ký)

 
Tin cùng thư mục :
Thư mời họp; Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Cơ điện Vật tư
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Tạ Minh Hòa
Báo cáo thường niên 2018
Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2019
Quyết định phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018
NGUYỄN KHẮC SƠN KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN
NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG - ỦY VIÊN HĐQT - ĐĂNG KÝ MUA 300.000 CP
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THƠM - TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT - ĐÃ BÁN 106.500 CP
Chứng nhận
       
Chứng nhận
       
An error has occurred.
Error: SK.Weather-MSN is currently unavailable.

Thành viên
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : ElaneRodger5
Past 24 Hours Hôm qua : 3
Prev. 24 Hours Hôm nay : 2
User Count Toàn bộ : 134

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Lượt truy cập
Lên Trên